رزین هموپلیمر M2

 

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

کبریت سازی matches-h bx10 tumدر صنایع مختلف از قبیل

تولید چسب کاشی

آهار پارچه

موکت و فرش

کبریت سازی

مقواسازی

چسب آب بندی S701